Bezpieczeństwo

Polecenie Zapłaty jest usługą bankową wprowadzoną w Polsce do systemu krajowych rozliczeń pieniężnych na podstawie Ustawy o prawie bankowym z dn. 29 VIII 1997 r. (Dz.U. 97.140.939 ze zm.). Obecnie funkcjonuje w oparciu o Ustawę o usługach płatniczych z dn. 19 sierpnia 2011 r. (Dz.U. 2011 nr 199 poz. 1175)

Dodatkowe gwarancje prawne to Porozumienie Międzybankowe dotyczące Polecenia Zapłaty z dnia 1 VI 1998 roku, którego aktualizacja weszła w życie 24 X 2012 , które podpisały wszystkie banki uczestniczące w tej formie rozliczeń, oraz przepisy regulujące działalność Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A. (w szczególności odnoszące się do przesyłania Poleceń Zapłaty za pośrednictwem ogólnopolskiego elektronicznego systemu wymiany danych międzybankowych - ELIXIR®).

Transakcje dokonywane przy pomocy Polecenia Zapłaty są uznawane za wyjątkowo bezpieczne ponieważ:

  • Poprawność działania Polecenia Zapłaty gwarantowana jest odpowiednimi regulacjami prawnymi w tym Ustawą o prawie bankowym.

  • Do rozliczeń w formie Polecenia Zapłaty wymagana jest zgoda płatnika.

  • Zgoda udzielana jest w 2 egzemplarzach - po jednym dla wierzyciela i banku. Dopuszczalne jest stosowanie jednego egzemplarza, który w oryginale przekazywany jest dostawcy usługi.

  • Płatnik posiada pełną kontrolę - zachowuje możliwość anulowania pojedynczej transakcji lub rezygnacji z rozliczania się z danym wierzycielem za pomocą Polecenia Zapłaty.

  • W przypadku wątpliwości związanych z kwotą obciążenia płatnik może do wyjaśnienia sprawy anulować każdą transakcję. Osoby nie prowadzące działalności gospodarczej mogą anulować transakcję do 8 tygodni (56 dni kalendarzowych) od daty obciążenia rachunku, a pozostałe osoby (firmy) do 5 dni roboczych od daty obciążenia rachunku. Pieniądze wracają wówczas niezwłocznie (najpóźniej następnego dnia) na rachunek płatnika.

  • Wszystkie transakcje dokonane za pomocą Polecenia Zapłaty są odnotowane na wyciągu bankowym, który otrzymuje płatnik.

  • To odbiorca (dostawca usługi)  i bank dbają o prawidłowe, terminowe i bezbłędne przeprowadzenie transakcji. Nad prawidłowym przepływem danych czuwa Krajowa Izba Rozliczeniowa za pomocą systemu ELIXIR.

  • W pełni elektroniczna forma przepływu informacji i rozliczeń redukuje możliwość powstania prostych błędów popełnianych przy dyspozycjach wypisywanych ręcznie.

  • Komunikacja elektroniczna pomiedzy odbiorcą a bankiem eliminuje niedoskonałości korespondencji pocztowej.

  • Płatnik nie jest narażony na niedogodności osobistego dokonywania przelewów, a w szczególności operowania gotówką.

Nawet osoby, dla których korzystanie z Polecenia Zapłaty to nowe doświadczenie, szybko zauważą, że oszczędzają nie tylko pieniądze, ale także swój czas. Dodatkowo mogą otrzymać dodatkowe korzyści od podmiotów z którymi się rozliczają. Użytkownicy mają pełny wgląd w realizowane płatności, a wszystkie transakcje pozostają pod ich pełną kontrolą.

 

4Life DirectAllianzAmnesty InternationalBerendsen Cyfrowy PolsatDeutsche BankGreenpeaceITI NeovisionKrajowa Izba RozliczeniowamBankOrangePlusSOS Wioski DziecieceT-MobileUPCVisirunWWF