Aktywacja

Odbiorca ma obowiązek pozyskania od Płatnika zgody zawierającej wszystkie wymagane dane. Zgoda może mieć dotychczasowa formę lub inną, pod warunkiem zawarcia na niej wszystkich wymaganych elementów:

a)      Nazwę i adres Odbiorcy

b)     Unikatowy Identyfikator Odbiorcy

c)      Nazwę i adres Płatnika

d)     Unikatowy identyfikator Płatnika,

e)     Informacja czy Płatnik jest konsumentem w rozumieniu Kodeksu Cywilnego

f)       Dla zgód w postaci papierowej: podpis Płatnika

g)      IDP

h)     Jednoznaczne określenie celu wyrażenia zgody w postaci formuły:

„Niniejszym wyrażam zgodę na obciążenie wskazanego rachunku
w formie polecenia zapłaty, kwotami wynikającymi z moich zobowiązań w umownych terminach zapłaty, zgodnie z przesyłanymi mi fakturami/rachunkami. Niniejszy dokument stanowi jednocześnie zgodę dla banku prowadzącego wskazany rachunek, do którego jestem umocowany na obciążenie w formie polecenia zapłaty z tytułu moich zobowiązań wobec wskazanego odbiorcy”.

Pozycje c) w zakresie adresu Płatnika oraz e) w całości są danymi opcjonalnymi, których brak nie powinien decydować o negatywnej weryfikacji zgody.

W przypadku, gdy Odbiorca pozyskuje zgody na formularzach papierowych (wzorem obecnego procesu), sugerowanym jest pozostawienie obecnej ich formy. Takie postępowanie umożliwi przesłanie skanu zgody do banku Płatnika celem potwierdzenia danych. Do 1.06.2019 proces ten służył rejestracji zgody przez bank Płatnika. Po wprowadzeniu z dniem 1.06.2019 zmian w zakresie likwidacji wymogu rejestracji zgód po stronie banku Płatnika, Odbiorca może tą drogą (obecnie stosowanym mechanizmem) uzyskać od banku Płatnika informację czy dane zgody są identyczne z danymi po jego stronie. Takie potwierdzenie jest kluczowe dla ustalenia ważności zgody. Otrzymanie potwierdzenia pozwala Odbiorcy na wyeliminowanie ryzyka związanego z możliwością odwołania obciążeń dokonany bez ważnej zgody w terminie do 13 miesięcy.

Opcjonalnie Odbiorca może wdrożyć rozwiązanie mojeID, pozwalające na pozyskanie zgody w sposób elektroniczny, gwarantujące poprawność danych. Wdrożenie tego rozwiązania wyeliminuje potrzebę stosowania procesu opartego o zgody papierowe.

Odbiorca po otrzymaniu zgody od Płatnika, może rozpocząć obciążanie rachunku. Oczywiście przed obciążeniem rachunku Odbiorca powinien poinformować Płatnika (przed obciążeniem jego rachunku)  o wysokości rozliczanego zobowiązania. Zazwyczaj obowiązek ten realizowany jest poprzez dostarczenie faktury.

 

Rozliczenie

Rozliczenie jest realizowane przez Odbiorcę na dotychczasowych zasadach.

Od 1.06.2019 Bank Płatnika – konsumenta w rozumieniu k.c. - po otrzymaniu komunikatu rozliczeniowego Polecenia Zapłaty, nie dokonuje weryfikacji istnienia zgody. Otrzymanie komunikatu jest dla banku Płatnika potwierdzeniem faktu jej istnienia. Bank Płatnika nie może odmówić obciążenia z uwagi na brak zgody po swojej stronie. Bank dokonuje obciążenia rachunku Płatnika o ile nie ustanowił on na swoim rachunku „blokady” przed Poleceniem Zapłaty (o ile bank Płatnika taka funkcjonalność dopuszcza).

Bank Płatnika może jednak odrzucić obciążenie w przypadku, gdy wskazuje ono dane zgody, którą wcześniej otrzymał do potwierdzenia i udzielił odpowiedzi negatywnej (zgoda zawierała dane niezgodne posiadanymi przez Bank Płatnika). Jest to działanie  dopuszczalne i opcjonalne dla Banku Płatnika.

 

Reklamacje

W przypadku reklamacji Płatnika – konsumenta w rozumieniu k.c. - dotyczącej obciążenia jego rachunku bankowego, złożonej w ciągu 56 dni od obciążenia rachunku, zastosowanie ma obowiązujący do tej pory proces. Możliwy jest bezwarunkowy zwrot środków. W tym okresie badanie istnienia zgody udzielonej Odbiorcy nie jest konieczne gdyż każde żądanie zwrotu środków może być bezwarunkowo wykonane.

W przypadku, gdy Płatnik złożył reklamację dotyczącą obciążenia po upływie 56 dni, lecz w ciągu 13 miesięcy od pobrania środków, bank Płatnika powinien zweryfikować czy zgoda została udzielona. W przypadku, gdy jego własne systemy prowadzą rejestracje zgód lub gdy Bank Płatnika dokonywał potwierdzania danych zgody (otrzymanej z systemu OGNIVO) i posiada te dane w swoich systemach, może skorzystać z tego źródła (działanie opcjonalne). W przypadkach braku takich informacji przesyła systemem OGNIVO prośbę do banku Odbiorcy o przedstawienie zgody, na podstawie, której dokonano obciążenia. Bank Odbiorcy we współpracy ze swoim klientem (Odbiorcą) w ciągu 5 dni roboczych, przekazuje obraz pozyskanej zgody lub informację identyfikującą jej pozyskanie przy wykorzystaniu mojeID.

Bank Płatnika weryfikuje dane zgody. W przypadku zgody pozyskanej za pośrednictwem mojeID – poza elementami zgody sprawdzana jest data i godzina jej pozyskania.

Weryfikacja danych zgody otrzymanej od Banku Odbiorcy odbywa się na zasadach analogicznych jak przed 1.06.2019 dokonywano weryfikacji na potrzeby rejestracji zgody w systemach Banku Płatnika.

W przypadku, gdy dane nie odpowiadają posiadanym przez Bank Płatnika (w przypadku zgody otrzymanej przez mojeID data jej złożenia jest późniejsza niż data obciążenia) reklamacja Płatnika powinna być uznana i wszystkie obciążenia dokonane na rzecz danego Odbiorcy powinny być zwrócone na rachunek Płatnika do 13 miesięcy wstecz.

Mogą tu zaistnieć dwie sytuacje żądania zwrotu za wykonane transakcje bez ważnej zgody:

- obciążenie nastąpiło przed datą założenia zgody i zgoda jest nie ważna/lub jej nie ma

- obciążenie nastąpiło bez ważnej zgody (np. Odbiorca nie sprawdził wszystkich elementów zgody lub w ogóle nie jest w posiadaniu zgody).

4Life DirectAmnesty InternationalAvivaBerendsen Citi HandlowyCyfrowy PolsatDeutsche BankDialogGreenpeaceINGInPost FinanseITI NeovisionKrajowa Izba RozliczeniowamBankNetiaOrangePlusRWESferiaSOS Wioski DziecieceT-MobileUPCVisirunWWF