Aktywacja

Odbiorca pozyskuje od Płatnika zgodę na rozliczenie w drodze Polecenia Zapłaty, zawierające wszystkie dane wymagane. Zgoda musi mieć dotychczasowa formę lub inna, pod warunkiem zawarcia na niej wszystkich wymaganych elementów:

  • Nazwę i adres Odbiorcy
  • Unikatowy Identyfikator Odbiorcy
  • Nazwę i adres Płatnika
  • Unikatowy identyfikator Płatnika,
  • Informacja czy Płatnik jest konsumentem w rozumieniu Kodeksu Cywilnego
  • Dla zgód w postaci papierowej: podpis Płatnika
  • IDP
  • Jednoznaczne określenie celu wyrażenia zgody w postaci formuły:

„Niniejszym wyrażam zgodę na obciążenie wskazanego rachunku
w formie polecenia zapłaty, kwotami wynikającymi z moich zobowiązań w umownych terminach zapłaty, zgodnie z przesyłanymi mi fakturami/rachunkami. Niniejszy dokument stanowi jednocześnie zgodę dla banku prowadzącego wskazany rachunek, do którego jestem umocowany na obciążenie w formie polecenia zapłaty z tytułu moich zobowiązań wobec wskazanego odbiorcy”.

Pozycje c) w zakresie adresu Płatnika oraz e) w całości są danymi opcjonalnymi, których brak nie powinien decydować o negatywnej weryfikacji zgody.

Zgoda powinna mieć dotychczasową formę, co umożliwi przesłanie skanu zgody do banku Płatnika celem jej rejestracji. W przypadku Płatników niebędących konsumentami, wymóg rejestracji zgody po stronie Banku Płatnika został utrzymany także po 1.06.2019.

Odbiorca po otrzymaniu zgody od Płatnika, musi dokonać przekazania jej lub jej obrazu (za pośrednictwem swojego banku) do banku Płatnika. Bank Płatnika dokonuje weryfikacji poprawności danych zawartych w zgodzie. W przypadku pozytywnego wyniku tej weryfikacji – jest ona rejestrowana, w przypadku negatywnego wyniku odrzucana. O wyniku weryfikacji Odbiorca jest informowany za pośrednictwem swojego banku. Dopiero po otrzymaniu tej informacji Odbiorca może rozpocząć obciążanie rachunku.

Dopuszczalne jest także rozwiązanie, w którym po udzieleniu zgody Odbiorcy, płatnik dostarcza ją do swojego banku. Odbiorca wówczas rozpoczyna obciążanie rachunku Płatnia działając przy założeniu, że zgoda do banku Płatnika została dostarczona. Oczywiście przed obciążeniem rachunku Odbiorca powinien poinformować Płatnika o wysokości rozliczanego zobowiązania. Zazwyczaj obowiązek ten realizowany jest poprzez dostarczenie faktury.

 

Rozliczenie

Rozliczenie jest realizowane przez Odbiorcę na dotychczasowych zasadach.

Bank Płatnika – niebędącego konsumentem w rozumieniu k.c. - po otrzymaniu komunikatu rozliczeniowego Polecenia Zapłaty, nadal dokonuje weryfikacji istnienia zgody w swoich systemach. Bank Płatnika ma prawo odmowy obciążenia rachunku z uwagi na brak zgody po swojej stronie.

 

Reklamacje

W przypadku reklamacji Płatnika dotyczącej obciążenia, złożonej w ciągu 5 dni od obciążenia rachunku, zastosowanie ma obowiązujący do tej pory proces. Możliwy jest bezwarunkowy zwrot środków.

Reklamacje składane po upływie 5 dni, nie maja racji bytu gdyż obciążenie rachunku Płatnika niebędącego konsumentem w rozumieniu k.c. może nastąpić tylko i wyłącznie po weryfikacji przez Bank Płatnika istnienia zgody w jego własnych systemach. Z uwagi na ten fakt nie ma prawa zaistnieć obciążenie, wobec którego Bank Płatnika nie posiada w pełni zweryfikowanej zgody w swoich systemach. W przypadku jednak zaistnienia takiej sytuacji zastosowanie maja przepisy UUP umożliwiające odwołanie nieautoryzowanego obciążenia rachunku w terminie 13 miesięcy od jego dokonania.

Operacyjnie do komunikacji reklamacyjnej w zakresie Polecenia Zapłaty powinien być wykorzystywany moduł reklamacji PZ systemu OGNIVO. Umożliwia on przesyłanie załączników (obrazów przekazywanych zgód).

4Life DirectAllianzAmnesty InternationalBerendsen Cyfrowy PolsatDeutsche BankGreenpeaceITI NeovisionKrajowa Izba RozliczeniowamBankOrangePlusSOS Wioski DziecieceT-MobileUPCVisirunWWF